Jamstvo najniže cijene

Jamstvo najni?e cijene

Rezervirajte smještaj izravno putem internetske stranice Royal Palm Hotela ili našeg odjela rezervacija i jam?imo Vam najni?u online cijenu.

Ukoliko ste izvršili rezervaciju putem naše internetske stranice ili odjela rezervacija i potom na internetu u roku od 24 sata pronašli ni?u cijenu od naše cijene, a koja podrazumijeva iste uvjete, odobriti ?emo Vam ni?u cijenu + dodatnih 5% popusta.

Pošaljite nam poveznicu (engl. link) na kojoj je dostupna ni?a cijena na sales@importanneresort.com. Mi ?emo Vaš zahtjev provjeriti i kontaktirati Vas u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da je ni?a cijena i dalje dostupna u trenutku provjere.

Kako biste ostvarili pravo na ni?u cijenu, potrebno je zadovoljiti sljede?e uvjete:

• Potrebno je imati broj rezervacije izvršene preko internetske stranice Royal Palm Hotela.
• Prona?ena ni?a cijena mora vrijediti za isti hotel, isti tip smještajne jedinice, isti broj osoba u smještajnoj jedinici, isti plan obroka, isti period boravka, istu du?inu boravka te iste uvjete rezervacije (u pogledu uvjeta otkazivanja rezervacije, zadanog minimalnog boravka, uvjeta pla?anja depozita i sl.) kako je navedeno u Vašoj potvr?enoj rezervaciji.
• Potrebno je da cijena osnovne usluge smještaja i plana obroka uklju?uje sva davanja (cijena usluge + PDV), bez boravišne pristojbe. Ni?a cijena mora biti izra?ena u istoj valuti (EUR) prema srednjem te?aju va?e?em na dan uva?avanja zahtjeva.

Odredbe:

• Jamstvo najni?e cijene ne odnosi se na posebne ponude, kuponsku prodaju, grupne cijene, cijene koje se odnose na paket aran?mane, ugovorne cijene nedostupne široj javnosti te cijene objavljene na internetskim stranicama na kojima je hotel poznat tek nakon rezervacije.
• Jamstvo najni?e cijene odnosi se na ukupnu cijenu, a koja mo?e uklju?ivati naknade za rezervacije (engl. fee). Importanne Hotels & Resort gostima ne zara?unava troškove rezervacije.

Rezervirajte sada, platite kasnije. Nudimo mogu?nost pla?anja vašeg boravka u hotelu. Kreditna kartica potrebna je samo kao jamstvo vaše rezervacije i ne tereti se u slu?aju pravovremenog otkazivanja. Pogodnost pla?anja u hotelu ne odnosi ne na non-refundable rezervacije za koje se kartica tereti neposredno po potvrdi rezervacije. Više informacija ovdje.